Osobní kodex osobní asistentky seniorů

 1. Své osobní problémy nechám doma. Moji klienti mají svých problémů dost a ode mne očekávají příjemné a milé chování, trpělivost i projevy úcty.
 2. Před vstupem do domácnosti klienta zaklepu a hlasitě oznámím své jméno.
 3. Pokud mě klient nepožádá o jiné oslovování (např. titulem, funkcí v bývalé profesi), budu ho oslovovat zásadně paní nebo pane a příjmením. Nepřipustím oslovení babi nebo dědo; takovéto familiérnosti nenáleží do komunikace pracovníka v přímé péči a jsou výrazem situační nadřazenosti vůči klientovi.
 4. Svým chováním a jednáním pomůžu klientovi, aby si udržel pocit osobní důstojnosti, což je nejvyšším atributem lidství. Proto nedopustím komunikaci spatra ani v zátěžové situaci, rovněž vyloučím mluvní odměřenost, verbální tvrdosti i jednání s klientem jako s malým dítětem.
 5. Budu pozornou posluchačkou. Trpělivě vyslechnu klientovo sdělení a nebudu přerušovat jeho řeč; pokud špatně slyší, nebudu nepřiměřeně zvyšovat hlas, ale skloním se k němu a budu mluvit pomalu, nahlas a zřetelně artikulovat.
 6. Nechám klienta, aby sám vykonal vše, co dokáže, takže budu především asistovat jeho úkonům a povzbuzovat ho, čímž napomůžu zvýšení jeho sebevědomí a zachování jeho dovedností.
 7. Zjistím klientovy bývalé i současné zájmy a záliby, budu s ním o nich hovořit a povzbuzovat ho v tomto smyslu k aktivitám jak fyzickým, tak psychickým. Proto se vynasnažím proniknout do jeho zájmových oblastí, abych s ním mohla kompetentně hovořit a jeho zájmy dále rozvíjet.
 8. Vynasnažím se vyhovět klientovi ve všem, oč mě požádá; pokud to nebude možné, vysvětlím mu důvody. Rovněž vyloučím ze svého slovníku konverzační obrat za chvíli, naopak mu sdělím věcně, co a kdy vykonám, případně zdůvodním proč tak nelze učinit.
 9. Nebudu hovořit nevhodně či kriticky o rodině klienta ani o svých kolegyních či naší organizaci; snižovala bych tím vlastní důstojnost.
 10. Zachovávání mlčenlivosti o důvěrných skutečnostech klienta a jeho rodiny je věcí mé osobní cti.
 11. Budu respektovat zaběhnutý chod domácnosti klienta; jeho majetek a finanční prostředky jsou pro mne nedotknutelné.
 12. Budu dbát na osobní hygienu a vhodné oblečení klienta.
 13. Sama budu dbát na upravenost i hygienu vlastní a před přípravou jídla, případně před krmením klienta, si viditelně umyji ruce, aby klient neměl pochybnosti. Pokládám rovněž za samozřejmé upravovat svůj zevnějšek přiměřeně (péče o vlasy, nehty, líčení, šperky a doplňky); dle možností budu využívat triček a vest s logem naší organizace.
 14. Budu usilovat o své další profesní vzdělávání a reflexi vlastní práce s cílem naplňovat poslání organizace a předcházet vlastnímu profesnímu vyčerpání.

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org